Polityka Prywatności i Cookies

§1. Postanowienia ogólne:

1. Administratorem danych jest Dorota Klimek z siedzibą w Proszowicach, Bł. Ks. Józefa Pawłowskiego 3, posiadająca Nip: 679-119-12-11, Regon: 122428210. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.Dane osobowe przetwarzane są: Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez podmiot fizyczny jeśli ten wyraził zainteresowanie skorzystaniem z oferty salonu La Blanka reprezentowanym przez administratora.

4.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: salon.lablanka@gmail.com.

6. Administrator zastrzega sobie prawo